Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte.

Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný zajímavý rozhovor.

Vyzkoušejte vaše osobní rádio. Děkujeme, Team Youradio Talk.

Všeobecné podmínky užívání služby Youradio Talk

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky použití webu a komentování

Všeobecné podmínky užívání služby Youradio Talk

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem webové stránky Talk.youradio.cz a na ní dostupných služeb a aplikací je obchodní společnost Active Radio, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, IČ: 610 58 297, B 3912 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „Active“).

Prostřednictvím webových stránek Talk.youradio.cz (dále též jen jako „Web“) a/nebo mobilních aplikací Youradio Talk (dále též jen jako „Aplikace“) poskytuje Active Radio a.s. uživatelům audio služby spočívající v umožnění přístupu k audio souborům s několika různými úrovněmi možného užití (dále též jen „Služba Youradio Talk“).

Účelem těchto všeobecných podmínek je upravit smluvní vztah mezi Active Radio a.s. na straně jedné a uživatelem Služby Youradio Talk na straně druhé.

II. Rozsah Služby Youradio Talk

Active Radio a.s. v rámci Služby Youradio Talk nabízí následující úrovně užití:

 • Youradio Talk Free

Youradio Talk Free

Tato úroveň umožňuje každému přistupujícímu uživateli poslech zpravodajství, publicistiky a podcastů zdarma. Poslech je přerušován obchodními sděleními - reklamními audio/video spoty.

III. Registrace

1. Registrace

Registraci k užívání Služby Youradio může uživatel provést buď na Webu, nebo na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo Google a nebo prostřednictvím emailu.

Registrovaným uživatelům je umožněno též:

 • odesílat, nahrávat a ukládat do svého osobního účtu v rámci Webu osobně zvolený obsah, např. vlastní pořad,
 • přehrávat vlastní pořad na jiných zařízeních,
 • sdílet osobně zvolený obsah či náladu na sociálních sítích,
 • ukládat části či položky obsahu podcastů do úložiště mobilního zařízení pro účely jejich přehrávání/poslechu v režimu offline (bez připojení k internetu); uživatel bere na vědomí, že předmětné části či položky obsahu podcastů je zakázáno (a současně technologicky omezeno) z Aplikace přenášet na externí datová úložiště či jakkoliv zasahovat do jejich obsahu; uživatel současně ve smyslu čl. IV. těchto podmínek souhlasí (pokud jde o Obsah) s tímto způsobem užití Obsahu.

2. Smazání účtu

Smazání uživatelského účtu lze provést navigováním do sekce Můj profil v hlavním menu webu. A dále kliknutím na tlačítko "Smazat" v části "Smazat uživatelský účet" a potvrzení akce.

V mobilní aplikaci Youradio Talk lze akci provést ťuknutím na ikonku svého profilu vpravo nahoře v aplikaci, dále ťuknutím na sekci "Můj profil" a v části "Smazat uživatelský účet" ťuknout na tlačítko "Smazat". Po potvrzení této akce se uživatelský účet smaže.

Akce je nevratná, veškerá data spojená s účtem uživatele budou odstraněna.

IV. Uživatelský obsah

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který v rámci Webu odesílá, nahrává nebo ukládá (dále též jen jako „Obsah“).

Uživatel bere na vědomí, že Obsah nevyjadřuje názory Active Radio a.s., nepodléhá při jeho odeslání, nahrávání či uložení předchozímu schválení, dohledu či kontrole ze strany Active.

Active Radio a.s. si vyhrazuje právo Obsah, nebo jeho libovolnou část kdykoliv, bez předchozího upozornění a bez náhrady, odstranit.

Uživatel se zavazuje zdržet se odesílání, nahrávání nebo ukládání Obsahu, který je v rozporu s platnou právní úpravou a/nebo, který v rozporu s platnou právní úpravou zasahuje do práv třetích osob. Uživatel se tak zavazuje zdržet se zejména odesílání, nahrávání nebo ukládání hudebních (audio) souborů ve formátu .mp3.

Uživatel okamžikem odeslání, nahrání nebo uložení Obsahu v rámci Webu poskytuje Active bezúplatně nevýhradní oprávnění a uděluje nevýhradní svolení k užití a šíření Obsahu, a to jak vcelku, tak libovolných jeho částí (avšak bez oprávnění k provedení jeho změn a úprav), a to vše v časově a územně neomezeném rozsahu, bez omezení množství užití, a to všemi způsoby užití. Oprávnění nabytá dle předchozí věty je Active oprávněna poskytnout, a to jak za úplatu tak bezúplatně, v celém či částečném rozsahu, třetí osobě (podlicence).

V.

Užitím Služby Youradio Talk uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazuje se je respektovat.

Užitím Služby Youradio Talk uživatel dále uděluje Active Radio a.s. souhlas:

 • s využíváním procesoru, internetového připojení a úložiště na zařízení uživatele pro usnadnění fungování Služby Youradio Talk a
 • s užitím podrobností elektronického kontaktu poskytnutého uživatelem s jeho využitím za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživateli.

Uživatel se zavazuje zdržet se:

 • užívání Služby Youradio Talk v rozporu s právním řádem, nebo těmito Všeobecnými podmínkami,
 • při užívání Služby Youradio Talk neoprávněných zásahů do práv třetích osob,
 • při užívání Služby Youradio Talk obcházení či narušování technických opatření či nastavení používaných Active Radio a.s. pro ochranu Služby Youradio Talk,
 • pomocí Služby Youradio Talk neoprávněného nahrávání nebo kopírování lokálních souborů,
 • provádění dekompilací, úprav hudebních děl nebo vytváření odvozených hudebních děl založených na Službě Youradio Talk,
 • užívání Služby Youradio Talk pro komerční účely.

VI. Dodatečné licenční podmínky pro Apple App Store

Pokud je Vám Aplikace poskytována prostřednictvím App Store společnosti Apple Inc. (Apple Inc. spolu se všemi jejími spřízněnými osobami dále jen „Apple”), použijí se na takto vzniklé vztahy s Vámi kromě veškerých ostatních ustanovení těchto Podmínek následující podmínky:

 1. smluvní strany berou na vědomí, že Apple není povinen poskytnout žádné služby týkající se Aplikace, jejichž předmětem je údržba či podpora.
 2. pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek v rozporu s platnými instrukcemi Applu o minimálních podmínkách pro Licenční smlouvy mezi vývojářem a konečným uživatelem, umístěných na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/ (dále jen „Apple EULA podmínky”) nebo s App Store podmínkami, umístěnými na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ca/terms.html (dále jen „Apple App Store podmínky”), pak se ode Dne účinnosti v rozsahu takového rozporu nahrazují ustanoveními platných Apple EULA podmínek nebo Apple App Store podmínek.

VII. Výluky

Active Radio a.s. je oprávněna kdykoliv změnit, omezit nebo bez náhrady ukončit, dočasně nebo trvale, funkce Služby Youradio Talk, a to bez předchozího oznámení uživatelům.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Active není povinna udržovat, podporovat nebo aktualizovat Službu Youradio Talk a že neposkytuje na funkce Služby Youradio Talk žádnou záruku.

Stejně tak Active Radio a.s. neodpovídá a nezaručuje funkčnost aplikací třetích stran využívajících některé funkce nebo obsah Služby Youradio Talk, ani na produkty nebo služby propagované prostřednictvím Služby Youradio Talk (tj. audio, video, banner, hyperlink).

Active Radio a.s. dále neodpovídá za nezávislé či nepředvídatelné technické obtíže nebo nedostupnost Služby Youradio Talk, způsobenou např. údržbou nebo problémy se sítí z důvodů na straně poskytovatele internetové služby, které by mohly vést k dočasnému přerušení funkčnosti Služby Youradio Talk.

VIII.

Uživatel bere na vědomí, že Active má právo dle vlastního uvážení tyto všeobecné podmínky kdykoliv měnit, a to bez předchozího upozornění. Změna je v takovém případě účinná vůči uživatelům ode dne jejího oznámení na Webu.

IX.

1. Úvodní ustanovení

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu digitálního obsahu (audioknihy), dále též jen jako „zboží třetí osobou (dale též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách www.youradio.cz a v aplikaci Youradio Talk (dále též jen jako “e-shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“) a, je – li Kupujícím spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Obchodní podmínky

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží e-shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy.

Případná odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními OP.

Zřízením uživatelského účtu ve smyslu bodu III těchto OP a dále vždy podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje jeho zřizovatel, resp. Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Oznámení provede prodávající uveřejněním nového znění OP v rámci příslušné sekce e – shopu a výslovným adresovaným odkazem doručeným každému zřizovateli každého existujícího Účtu na příslušnou e – mailovou adresu. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých.

Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Kupujícího (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec.

3. Objednávka zboží a kupní smlouva

3.1. Objednávku zboží je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky, pouze s využitím svého individuálního uživatelského účtu, zřízeného v rámci e – shopu (dále též jen jako “Účet”) a po seznámení se s těmito OP.

Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná po dobu 10 – ti dnů. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Dokončit objednávku” v rámci e – shopu.

3.2. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Prodávající elektronicky, odesláním e – mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na e – mailovou adresu Kupujícího, definovanou v rámci Účtu. Kupující je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

3.3. Nepřijme – li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, kupní smlouva uzavřena není. Prodávající není povinen objednávku přijmout.

3.4. Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží/digitální obsah dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, poštovné a balné.

3.5. Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

4. Kupní cena zboží

Kupní cena zboží se určí podle ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná ke dni následujícímu po dni, v němž byl nový ceník uveřejněn v příslušné sekci e – shopu.

Kupní cena zboží je vždy splatná nejpozději při převzetí zboží Kupujícím, a to podle volby Kupujícího učiněné při zadání objednávky zboží bezhotovostním platbou platební kartou před dodáním zboží.

5. Dodání zboží

Není – li v kupní smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu zboží ihned po zaplacení platební kartou.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Active Radio se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 61058297, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3912, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek Talk.youradio.cz a uživatele mobilní aplikace Youradio Talk informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@activegroup.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Na našich webových stránkách sledujeme aktivitu a chování jejích uživatelů, a to prostřednictvím souborů cookies, a to:

Označení/název cookie: funkčnost/činnost

Google Analytics: sledování návštěvnosti stránek

Uživatelská nastavení: konfigurace uživatelských preferencí

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zejména pro odbavené vaší objednávky, vyhodnocení soutěží jichž se účastníte a zasílání vámi vyžádaných informací dle požadovaných kritérií. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@activegroup.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. externí advokátní kanceláři;
 3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@activegroup.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Podmínky použití webu a komentování

Podmínky pro aplikace přehrávání rádia

Active Radio, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, IČ: 61058297, vedenou u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 3912 neukládá žádné informace, které v době běhu stahuje z internetu z adres www.YouradioTalk.cz a Active Radio a.s..cz v aplikacích pro přehrávání rádia.

Přehrávače nevyžadují žádnou registraci a schraňování osobních údajů. Při použití aplikace přehrávání rádia nejsou o uživateli ukládána ani jinak využívana osobní data (například IP adresa).

Podmínky webu

Registrace do tohoto webu je zdarma. Musíte však souhlasit s podmínkami uvedenými níže. Potvrzení souhlasu s podmínkami provádíte při registraci

Přestože administrátoři a moderátoři tohoto webu a provozovaných aplikací se v maximální možné míře snaží udržovat na webu pořádek, není možné, aby zvládali číst úplně všechny příspěvky. Všechny příspěvky vyjadřují názory autora, nikoliv webu www.YouradioTalk.cz (provozovatel diskusí). Autoři nesou za své příspěvky plnou zodpovědnost.

Registrací do tohoto webu souhlasíte, že nebudete zveřejňovat příspěvky které jsou vulgární, násilné, nepravdivé, sexuálně zaměřené, pomlouvají jiné subjekty nebo nejsou jiným způsobem v souladu se zákony ČR.

Provozovatel tohoto webu a diskusního fóra webu www.YouradioTalk.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci uživatelům porušujícím výše uvedené podmínky, případně odstranit, upravit, přemístit jakékoliv příspěvky v diskusním fóru, a to i bez udání důvodu.

Active Radio, a.s. využívá zpravodajství a fotografie z databází ČTK a ShutterStock.com, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK  nebo ShutterStock.com výslovně zakázáno.  

Máte-li zájem o použití textů a fotografií z internetových stránek zet.cz, ať už pro komerční nebo osobní účely, kontaktujte prosím redakci Active Radio, a.s. (info@youradio.cz).

Závazná pravidla

 • Používejte jenom jedno jméno nebo přezdívku (pokud možno tu, kterou používáte i jinde na internetu).
 • Nepoužívejte ve svých přezdívkách vulgární výrazy nebo jména známých osobností.
 • Je zakázáno používat přezdívku Admin, Webmaster a podobné a neoprávněně se vydávat za administrátora, moderátora, či správce diskusního fóra. Taktéž je zakázáno úmyslně využívat nicků a jmen jiných členů diskusí.
 • Pište česky nebo slovensky. Nutné cizojazyčné citace pokud možno překládejte.
 • Pište s diakritikou (háčky, čárkami atd.). Delší text rozdělte pro větší přehlednost do odstavců. Používejte větnou interpunkci.
 • Text psaný velkými písmeny nebo nadměrně formátovaný text může být považován za výstřední a jako takový může být odstraněn nebo přeformátován.
 • Pište slušně. Nepatřičná vulgární slova budou odstraněna (výjimkou mohou být citace).
 • V této diskusi jsou zakázány jakékoliv projevy odporující platným zákonům České republiky. Rovněž je zakázáno šíření nelegálních materiálů nebo odkazování na ně a hanlivé, rasistické, zastrašující, nenávistné, urážející nebo sexuálně orientované příspěvky.
 • Příspěvky s komerčním podtextem budou odstraněny nebo redukovány.
 • Nezneužívejte toto fórum ke spamování, tapetování, ani k osobní komunikaci.
 • Nepište nesmyslné příspěvky, neužívejte zbytečně mnoho smajlíků a neodesílejte prázdné příspěvky.
 • Nevkládejte do svých textů podpisy (signatury). K tomuto účelu slouží položka "podpis" v nastavení.
 • Dlouhodobě neaktivní registrovaný uživatel může být odstraněn.

Doporučení pro tazatele

 • V diskusi je možné vyhledávat. Zkuste s pomocí této funkce najít odpověď na svůj dotaz dříve, než ho položíte.
 • Je ve vašem zájmu vybrat odpovídající tématické fórum pro zadání svého příspěvku. Nesprávně umístěné příspěvky mohou být přesunuty.
 • Pokuste se pro svůj dotaz vybrat krátký a zároveň co nejvýstižnější titulek. Nicneříkající obecné titulky typu "POMOZTE!" nebo "Dotaz" těžko přilákají něčí pozornost.
 • Kladete-li dotaz v titulku, raději jej ještě jednou zopakujte v těle zprávy.
 • Dotaz pokládejte co nejpřesněji, uveďte co nejvíce podrobností.
 • Zadávejte každý dotaz pouze jednou.

Doporučení pro odpovídající

 • Pište jenom tehdy, pokud máte co říci. Tato diskuse není chat ani zábavní server.
 • Jestliže odpovídáte odkazem, uveďte prosím několika slovy, kam míří.
 • Odpovídejte jenom na to, na co se tazatel ptal. Držte se tématu a vyhněte se osobním narážkám a útokům.

Děkujeme za respektování těchto pravidel a jsme rádi, že jste se rozhodli využívat náš web a jeho aplikace.