Právník: Před děděním dluhů se můžete pojistit takzvaným soupisem pozůstalosti

Za všech okolností není výhodné získat dědictví. Zdědit se totiž dají také dluhy. Právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek říká, že v takovém případě může pomoci takzvaný soupis pozůstalosti. Pokud si jej dědic vyžádá, tak bude povinen k úhradě zůstavitelových dluhů jen do nabytého dědictví, nikoli v plné výši. 

„Zákon říká, že dědic má právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Kdo si nevyhradil soupis pozůstalosti, nebo prohlásil, že právo výhrady soupisu neuplatňuje, nemůže si soupis vyhradit dodatečně,“ informoval Janík. 

Soupis pozůstalosti vyhotovuje notář. Může jej nahradit seznamem pozůstalostního majetku, který sepíše správce pozůstalosti. Následně jej poté potvrdí všichni dědici. V jednoduchých situacích může soud rozhodnout o náhradě soupisu pozůstalosti společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku. 

Do určitých problémů se dědic může dostat v případě, pokud neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli zůstavitele se později podaří prokázat jejich existenci. Za této situace přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu zaručoval soupis pozůstalosti. Jeho povinností bude nově uhradit dluhy v plné výši i nad rámec nabytého majetku pozůstalosti.

„Pokud si dědic vyhradí zmiňovaný soupis pozůstalosti, může také soudu současně navrhnout, aby vyzval věřitele zůstavitele, aby se v přiměřené lhůtě, nejméně do tří měsíců, přihlásili a doložili své pohledávky. Taková výzva soudu se vyvěšuje na úřední desce příslušného soudu,“ sdělil Janík na rádiu Zet.

V případě, že se některý z věřitelů v stanovené lhůtě nepřihlásí, tak se nemůže následně domáhat úhrady vůči dědicovi. Existují ovšem dvě výjimky. První nastane za situace, kdy dědic o takové pohledávce prokazatelně věděl. Mohl být například u situace, kdy si zůstavitel od věřitele sjednával půjčku. Druhou „kličku“ může představovat skutečnost, že pohledávka byla zajištěna zástavním právem. „To se pak takový zástavní věřitel může uspokojit ze zástavy, tedy z věci, která sloužila k zajištění pohledávky takového věřitele,“ sdělil Janík.

Zákon ovšem nezapomíná pouze na ochranu dědiců. Všímá si rovněž ochrany věřitelů zůstavitele. V případě, že se věřitel zůstavitele obává z předluženosti dědice, může u notáře v rámci dědického řízení požadovat takzvané odloučení pozůstalostí. „Tím dosáhne toho, že pozůstalostní majetek bude spravován odděleně od vlastního majetku dědice a tím se zamezí tomu, aby se věřitelé dědice mohli uspokojovat na majetku z pozůstalosti, který tak může být použit k uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele,“ sdělil Janík. 

 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

 

Právník: Před děděním dluhů se můžete pojistit takzvaným soupisem pozůstalosti Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradiotalk.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio talk.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.